சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர், கருந்துளைகள்(Blackhole) சார்ந்த இயற்பியல் விதிகளுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்த தமிழர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s