சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர், கருந்துளைகள்(Blackhole) சார்ந்த இயற்பியல் விதிகளுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்த தமிழர்

Continue reading சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர், கருந்துளைகள்(Blackhole) சார்ந்த இயற்பியல் விதிகளுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்த தமிழர்