ஏன் இஸ்ரோ ராக்கெட் ஏவுதலுக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவை தேர்ந்தெடுத்தது? Why ISRO choose Sriharikota for rocket lunch ?

Continue reading ஏன் இஸ்ரோ ராக்கெட் ஏவுதலுக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவை தேர்ந்தெடுத்தது? Why ISRO choose Sriharikota for rocket lunch ?